Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie nr 1/2024 o naborze na stanowisko urzędnicze: Księgowy

 

Ogłoszenie nr 1/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. o naborze na stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWY

1. Nazwa i adres jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce w

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  18

32-020 Wieliczka

2. Określenie stanowiska:

1) stanowisko: Księgowy

2) wymiar etatu: 1

3) liczba stanowisk pracy: 1

3. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie - spełnienie jednego z poniższych warunków:

 ukończenie ekonomicznych lub pokrewnych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych,

 ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości,

 posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

5) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

6) biegła znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości itp.,

4. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

2) bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem księgowości szkoły, regulujących zagadnienia płacowe, ubezpieczeniowe, podatkowe, związane z finansami publicznymi i rachunkowością w jednostkach samorządu terytorialnego, zagadnienia związane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych;

3) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

4) biegła obsługa programów komputerowych i księgowych,

5) umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność obsługi komputerowych programów płacowych i finansowo-księgowych, tj: T-SOFT (księgowość), JPK, VULCAN ( płace), PŁATNIK  oraz programów Microsoft Office.

5. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie obsługi finansowej Szkoły w zakresach wskazanych przez dyrektora;

2) sporządzanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

3) przygotowywanie danych do sprawozdań, sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki;

4) rozliczanie nieobecności pracowników;

5) wyliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac;

6) przygotowywanie przelewów bankowych;

7) wypłaty zasiłków z ZUS;

8) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów finansowych jednostki;

10) prowadzenie rozliczeń podatku VAT.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) umowa o pracę od dnia 01.05.2024 r.

2) praca w siedzibie szkoły od poniedziałku do piątku z wykorzystaniem komputera oraz elektrycznych urządzeń biurowych przy oświetleniu naturalnym i sztucznym; praca przy biurku; nie występują szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne warunki pracy; budynek trzykondygnacyjny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

3) 7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 4 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 5 - 7 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

 

Inne dokumenty:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy;

2) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

9. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) Termin składania dokumentów:  18 kwietnia  2024 r. godz. 12.00.

2) Miejsce składania dokumentów: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  18, 32-020 Wieliczka

10. Dodatkowe informacje:

1) Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce”.

2) Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do Szkoły.

3) Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po 18 kwietnia po godz. 12:00 nie będą rozpatrywane.

4) Otwarcie kopert nastąpi w dniu 18 kwietnia  2024 r. o godz. 14.00.

5) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do 2 etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://lowieliczka.mirobip.pl/ogloszenia-2/ogloszenia-o-naborze/ oraz na tablicy informacyjnej szkoły w dniu 19 kwietnia 2024 r.

6) Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędą się w dniu 22 kwietnia  2024 r. od godz.10.00.

7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej httpshttp://lowieliczka.mirobip.pl/ogloszenia-2/ogloszenia-o-naborze/oraz na tablicy informacyjnej szkoły do dnia 25 kwietnia 2024 r.

8) Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym można odebrać w terminie 1 miesiąca od rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

NazwaData
LISTA kandydatów spełniających wymagania formalne2024-04-19
Ogłoszenie o wynikach naboru2024-04-29

Data publikacji: 08.04.2024 (14:04)Data aktualizacji: 08.04.2024 (14:14)
Osoba publikująca: Iwona NawalanyOsoba modyfikująca: Iwona Nawalany
Autor: Iwona Nawalanyliczba wejść: 235

Przejdź do góry strony